De hieronder genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle campers in verhuur. 

Artikel1: Voorwerp
De verhuurder, Mobility Solutions BV met ondernemingsnummer  BE 0837.210.166 en maatschappelijke zetel Duinkerkseweg 20, 8400 Oostende, biedt via deze website de mogelijkheid campers te huren binnen het kader van een huurovereenkomst met een huurder. Mobility Solutions BV is geen reisonderneming.

Artikel 2: Staat van de camper, ophaling en teruggave:

De campers wordt aan de huurder afgegeven in perfecte toestand zowel wat het koetswerk, motoren mechanische onderdelen als binnenruimte en –bekleding betreft, zonder uiterlijke zichtbare schade, met uitzondering van de gebeurlijke schade die op het vertrekdocument zal worden vermeld. De huurder neemt de camper in gereinigde toestand met volle water, motorbrandstof, en gasreservoirs, en ledige W.C., - en afvalwaterreservoir, in ontvangst en dient hem in deze toestand terug te brengen. Het polyester of aluminium koetswerk mag enkel gewassen worden met zeepwater zonder detergenten en met een zachte spons. Niet-navolging van deze wasinstructies geeft onvermijdelijk aanleiding tot krassen en kleurafwijkingen in het polyester koetswerk.

Artikel 3: Huurtermijn:
Weekend en midweek verhuur is mogelijk van november tot en met april met uitzondering van vakantieperiodes en feestdagen. Van mei tot en met oktober is verhuring enkel mogelijk op weekbasis van de vrijdag op de vrijdag.
De verhuring wordt overeengekomen voor een periode vanaf de gekozen startdatum om 15 uur, tot de gekozen terugdatum om 10 uur stipt. Wegens laattijdige teruggave, om welke redenen ook, overmacht inbegrepen, zal de huurder een forfaitaire schadevergoeding van € 500 verschuldigd zijn per aangevat tijdsspanne van 24u na de hiervoor bepaalde datum voor teruggave dit onafhankelijk van de eventuele schadevergoeding die de verhuurster aan de volgende huurder zou moeten betalen wegens laattijdige beschikbaarheid van de camper. Alleen de laattijdige teruggave, te wijten aan een technische panne die niet het gevolg is van een verkeerd gebruik door de huurder of een gebruik in strijd met de bepalingen van huidig contract, en die aan de verhuurster per mail of aangetekend schrijven werd gemeld uiterlijk op de voorziene afgiftedatum, ontslaat de huurder van betaling van de hiervoor bepaalde schadevergoeding van € 500.


Artikel 4: Prijs
Op deze website wordt de prijs automatisch berekend in functie van de gekozen camper en periode. In de prijs is inbegrepen:

  • 1750 km per huurweek

  • De verzekeringspremie en wegentaks

  • VAB reisbijstand voor het voertuig, de bestuurder en inzittenden.

De huurder neemt onder meer eveneens ten zijne laste:

  • WAARBORG € 1000 (Visa, cash) op dag van vertrek.

  • Bijkomende kilometers bovenop het aantal per huurweek, a ratio van € 0,35 per kilometer.

  • Voor kortere periodes wordt een berekening van 2500/7 maal het aantal dagen gedaan.

  • Het verbruik van motorbrandstof, gas en water.

  • Alle boetes, vergoedingen en gerechtskosten die vanwege de verhuurster zouden worden gevorderd in haar hoedanigheid van eigenaar van de camper, opgelopen gedurende de huurtijd of de verlenging ervan.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden en waarborg
De betaling gebeurt online of via bankoverschrijving. Deze website gebruikt MOLLIE als partner om de betalingen te laten uitvoeren. De klant kan kiezen tussen de volgende betaalmogelijkheden: BANCONTACT, Kredietkaart, Apple PAY, KBC, Belfius, ING, iDeal, SOFORT, Giropay of bankoverschrijving. Bij boekingen waarbij de vertrekdatum binnen de 30 dagen valt dient het volledige huurbedrag betaald te worden. Bij boekingen waarvan de vertrekdatum meer dan 30 dagen bedraagt wordt de keuze aangeboden om voorschot van 35% te betalen of het volledige bedrag. Indien een voorschot betaald wordt dient het openstaande saldo 1 maand voor het vertrek betaald te zijn. Indien het saldo ten laatste 14 dagen voor het vertrek nog steeds niet betaald is wordt de boeking automatische geannuleerd en wordt het reeds betaalde voorschot gelijkgesteld aan de annuleringskost. Bij annulering zonder annulatieverzekering wordt het reeds betaalde voorschot gelijkgesteld aan de annuleringskost.
De waarborg is gelijk aan € 1000 per cash of VISA ten laatste op de dag van vertrek. De waarborg zal aan de huurder worden terugbetaald bij teruggave van de camper, in voorkomend geval na aanrekening van de uit huidig contract voortvloeiende verbintenissen in hoofde van de huurder. Ingeval de huurder de camper bij het einde van de huurtijd beschadigd terug inlevert, zal de waarborg slechts worden teruggegeven aan de huurder nadat een akkoord wordt bereikt omtrent de kostprijs van de nodige herstellingen. De waarborg brengt de huurder geen intresten op.
Volgende zaken die niet in orde zijn zullen van de waarborg worden afgehouden of wordt een schadevergoeding voor aangerekend: Vol toilet (25€), Vuil interieur (50€), Grijswater niet geledigd (25€), LPG niet
vol terug gebracht (75€), Diesel niet vol (150€), Het niet proper achterlaten van borden, glazen, bekers, bestek en pannen (25€).

Artikel 6: Aansprakelijkheid
De verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt aan de huurder of derden door het gebruik van de camper of door technische stoornissen die door de huurder zelf werden veroorzaakt. Onverminderd wat hierna wordt vermeld inzake de verzekering is de huurder aansprakelijk voor diefstal van onderdelen of toebehoren van de camper en alle schade die aan de camper zou worden berokkend, hetzij door fout, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de huurder, de inzittenden, zijn aangestelden, gebruikers of derden.

Artikel 7: Verzekeringen
De camper is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en omnium voor brand, diefstal en eigen schade met een vrijstelling van € 1000 per onderscheiden schadegeval. Een reisbijstandsverzekering VAB Assistance, beperkt tot de camper zelf met de inzittenden tot aan de poort van Urbano camper, werd afgesloten bij VAB Assistance. De huurder erkent kennis te hebben genomen van de drie voor vermelde verzekeringspolissen verbindt zich ertoe alle voorwaarden ervan te zullen naleven. Het is de huurder verboden het voertuig te besturen onder invloed van drank, drugs, verdovende middelen of geneesmiddelen waarvan de bijsluiter het gebruik door bestuurders van motorvoertuigen afraadt. De huurder mag enkel reizen in landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart. Enkel de huurder ouder dan 23 jaar mag de camper besturen indien hij in het bezit is van een geldig rijbewijs dat minstens 1 jaar geleden afgeleverd werd. De huurder erkent hierbij aan deze voorwaarden te voldoen.Tenzij schriftelijke toestemming van de verhuurster mag het voertuig niet bestuurd worden door andere personen dan de huurder.

Artikel 8: Gebruik
De huurder dient van de camper een normaal gebruik te maken. Het is de huurder verboden personen of goederen tegen betaling te vervoeren, deel te nemen aan sport of andere manifestaties, de camper aan te wenden om te slepen, te trekken of voort te duwen. Huisdieren zijn niet toegelaten. De huurder verbindt er zich toe het peil van de motorolie en de koelvloeistof na te zien en zo nodig bij te vullen om de 1000 KM, tenzij de waarschuwingslichten de huurder daar eerder attent op maken. De huurder ontvangt bij het vertrek reserve-olie.

Artikel 9: Ongevallen en defecten
D
e verhuurde camper is door de fabrikant gewaarborgd. Bijgevolg dienen alle herstellingen, zelfs indien de huurder meent dat zij buiten de waarborg of de waarborgperiode vallen in een of officieel erkend agentschap van het betreffende merk te worden uitgevoerd. Voor herstellingen ter waarde van meer dan € 75 dient de huurder eerst de verhuurder toestemming te vragen, tenzij telefonisch, hetzij per mail. De toestemming door de verhuurder zal per mail worden gegeven. Deze mail is het enige bewijs van de toestemming door de huurder. De huurder dient te zorgen dat een factuur van de herstelling wordt opgemaakt op de naam van de verhuurster. De vervangen onderdelen moeten steeds meegebracht worden, zodat ze kunnen worden onderzocht door de erkende merkagent te OOSTENDE, of in voorkomend geval door de arbiter waarvan sprake in artikel 10. Van elk verkeersongeval dient de huurder een proces-verbaal te laten opmaken door de plaatselijke politie. In ieder geval moet bij om het even welke aanrijding het blauwe Europees aanrijdingsformulier worden ingevuld en ondertekend. Schade die door de verzekeringsmaatschappij niet zou worden vereffend wegens niet of niet correct invullen van het aanrijdingsformulier zal op de huurder verhaalbaar zijn. Indien de camper onherstelbaar is beschadigd wegens ongeval of defect dient de huurder de verhuurster daarvan telefonisch of per mail op de hoogte te brengen en zelf contact te nemen met de verzekeringsmaatschappij VAB Assistance teneinde de nodige afspraken voor repatriëring van de motorhome te maken. Eventuele slepingskosten tot bij een erkend merkagent dienen afzonderlijk te worden gefactureerd op naam van de verhuurster. Enkel de herstel -of slepingsfacturen die zijn opgemaakt op de naam van de verhuurster komen voor terugbetaling door de verhuurder in aanmerking op voorwaarde dat blijkt dat de huurder geen aansprakelijkheid draagt voor de feiten of de gebeurtenis die tot facturatie aanleiding heeft gegeven.Volgens de Europese wetgeving moet de factuur opgemaakt zijn: exclusief BTW voor goederen geleverd aan firma's binnen de Europese unie en inclusief BTW voor de geleverde prestaties aan firma's binnen de Europese unie. De verhuurster draagt geen enkele aansprakelijkheid voor defecten of ongevallen die daarenboven ook voort aanleiding kunnen geven tot een geschil of gedeeltelijke terugbetaling van de huurprijs.

Artikel 10: Arbitrage
Betwistingen die tussen partijen zouden rijzen m.b.t. defecten en beschadigingen van de camper, de oorzaken, de verantwoordelijkheden en de herstelkosten ervan, zullen definitief en onherroepelijk worden beslecht door een arbiter aangewezen door onze verzekeraar. Inboedel en binnenschade zijn nooit verzekerd door de verhuurder.

Artikel 11: Ontbinding
In geval van faillissement, curatele, voogdij, gerechtelijk akkoord, overlijden, onbekwaamverklaring, strafrechtelijke voor of hechtenis, ontbinding of vereffening van de vennootschap-huurder, bewarend of uitvoerend beslag op de camper, opvordering door de overheid of het niet naleven van een van de verplichtingen door de huurder geeft aanleiding tot de van rechtswege ontbinding van huidige overeenkomst zodat de verhuurder zich terug in het bezit mag stellen van de camper op kosten van de huurder zonder dat een vonnis of overheidsbeslissing vereist is. De huurder geeft daartoe onherroepelijk machtiging aan de verhuurster, haar aangestelde of afgevaardigden zich toegang te verschaffen tot de gebouwen, terreinen en plaatsen, eigendom, in huur of in gebruik van of door de huurder. Deze laatste ontzegt zich een retentierecht op de camper in te roepen tegen de verhuurster.

Artikel 12: Solidariteit
Indien verschillende huurders zich samen verbinden zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de volledige uitvoering van huidige overeenkomst.

Artikel 13: Toepasselijk recht – bevoegdheid – keuze van woonplaats
Deze voorwaarden wordt beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de verhuurster zijn bevoegd om uitspraak te doen over mogelijke geschillen. De verhuurder kiest woonplaats op het adres van haar maatschappelijke zetel. De huurder kiest woonplaats op zijn actuele domicilie, hierboven opgegeven.

Artikel 14: Annulatie: annulatiekost, verzekering en voorwaarden 
Vermijd een annulatiekost, neem een annulatieverzekering. Dit is niet verplicht maar sterk aangeraden.
Download hier het formulier voor de  annulatie verzekering.


OPGELET, Indien uw boeking en vertrek binnen de 30 dagen is, kan er geen annulatieverzekering meer genomen worden. Ruwelka verzekeringen, Fsma 0821.631.174, treed op als partner en verwerkt de annulatiepolis.
De algemene voorwaarden van de VAB zijn van toepassing. Download hier de algemene voorwaarden van VAB geldig vanaf 01/04/2023. 


De annulatiekost bij annulatie zonder geldige annulatieverzekering zijn als volgt: bij annulatie op de dag van vertrek behouden wij het recht om 100% van de huurprijs als annulatiekost te verrekenen. Bij annulatie 30 dagen voor vertrek zal 80% van het voorschot als annulatiekost verrekend worden. Bij annulatie langer dan 30 dagen van het vertrek zal 15% van het voorschot als annulatiekost verrekend worden.